แหล่งท่องเที่ยวใส่ใจ บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชนใส่ใจให้บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขชวนเจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

ที่กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงมยุรา  กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรค  แพทย์หญิงมยุรา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่างๆ ควรใส่ใจในการให้บริการห้องส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐาน HAS (Health, Accessibility, Safety) คือ สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ในสถานที่ต่างๆ 12 กลุ่มเป้าหมายเช่นแหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมันสถานีขนส่ง ตลาดสด เพื่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและพร้อมใจร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีงามในวันปีใหม่ไทย เป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอีกด้วย.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth