หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2039 (น้ำพอง-กระนวน) กม.ที่ 25 ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ 50 กิโลเมตร

กำเนิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 ในนาม “มูลนิธิค่ายเปรมติณสูลานนท์” ต่อมาเมื่อการก่อสร้างหอเกียรติยศรัฐบุรุษแล้วเสร็จได้จดทะเบียนมูลนิธิแปรสภาพเป็น “มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม   ติณสูลานนท์” ใช้คำย่อ “ม.ก.ร.ป.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า“GENERAL  PREM TINNASULANONDA  STATESMAN  HALL  OF  FAME  FOUNDATION” ย่อว่า P.S.H.F  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.   เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยกับประวัติและผลงานของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แก่บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนาหรือเผ่าพันธุ์

2.  เพื่อดูแลบำรุงรักษาหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนาหรือเผ่าพันธุ์

3.   เพื่อมอบทุนการศึกษา จริยศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ผู้มีความประพฤติดี

4.  ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

5.    ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หอเกียรติยศแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี และจิตใจที่ดีงามที่ท่านมีต่อประชาชนคนไทยทุกคน จนได้รับการยกย่องเกียรติยศสูงสุด ในฐานะที่สามัญชนที่พึงได้รับจากสถาบันพระมหากษัตริย์และจากความศรัทธาของมหาชนบนแผ่นดินไทย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันเกิดครบ 80 ปี ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ภายในอาคารได้รวบรวมและเรียบเรียงชีวประวัติตลอดจนผลงานสำคัญของท่านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อจะนำคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า ทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand